SINAV BİLGİLERİ

Sınavın Kapsamı Sınav Öncesi Sınav Sonrası

ESOGÜYÖS'16 Kapsamı ve Sınav Esnasında
Uyulması Gereken Kurallar

Img

Bu metin, ESOGÜYÖS'16 kapsamını ve sınav esnasında uyulması gereken kuralları içermektedir.

1. ESOGÜYÖS, 15 Mayıs 2016 Pazar günü saat 10.00’da Eskişehir/Türkiye’de yapılacaktır.

2. ESOGÜYÖS'16 Sınavı kapsamında adaylara Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır.

3. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik ve geometri sorularından oluşmaktadır. Bu test, dile çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır. Bu testte Türkçe, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya alanlarıyla ilgili soru bulunmayacaktır.

4. Temel Öğrenme Becerileri Testi için sınav süresi 100 dakikadır.

5. Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.

6. TÖB testi için her yapılan 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

7. Sınav esnasında verilen cevapların, “Cevap Kağıdına” işaretlenmiş olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır.

8. Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

9. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecektir.

10. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıtları değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.
ESOGÜYÖS'16 Öncesi

  Img

Bu metin, sınava girecek olan adayların ESOGÜYÖS'16 öncesinde uyması gereken kuralları içermektedir.

1. ESOGÜYÖS, 15 Mayıs 2016 Pazar günü saat 10.00’da Eskişehir/Türkiye’de yapılacaktır.

2. Adaylar, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalem açacağı bulundurmak zorundadırlar.

3. Adayların cep telefonu ile sınava gelmeleri kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların aday numaraları mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların en az bir saat önce sınavların yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Adaylar, sınav saatinden bir saat önce kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonlarına alınacaklardır.

5. Sınava girerken adayların, ESOGÜYÖS'16 Sınava Giriş Belgesi ile Pasaportlarını ve Pasaportlarının kimlik bilgileri bulunan sayfasının fotokopisini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

6. Sınav giriş belgeleri ile ilgili gerekli bilgiler http://yos.ogu.edu.tr adresinden yayınlanacaktır. Sınav giriş belgeleri adaylara gönderilmeyecektir. Adayların sınav giriş belgelerini http://yos.ogu.edu.tr adresine girerek sınav öncesinde çıktı olarak almaları ve sınava gelirken bu belgeyi yanlarında getirmeleri gerekmektedir.ESOGÜYÖS'16 Sonrası

Img

Bu metin, ESOGÜYÖS'16 sonrasında yaşanacak olan sınav sonuçlarının açıklanması ve duyurulması sürecini açıklamaktadır.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 Adayların ESOGÜYÖS’te uygulanacak olan Temel Öğrenme Becerileri Testine vermiş oldukları doğru ve yanlış cevaplar sayılacaktır.

 Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır.

 Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

 Adaylar sınav sonuçlarını kullanıcı adı ve parolaları ile http://yos.ogu.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak öğrenebileceklerdir.

 Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday, Sınav Sonuç Belgesi'ne bir önceki maddede belirtilen adres aracılığı ile ulaşıp bu belgenin çıktısını alabilecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRESİ

 Sınav sonuçlarına itiraz süresi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç (3) iş günüdür. İtirazlar, Sınav Sonuçlarına İtirazları İnceleme Komisyonu tarafından karara bağlanır.